ജിപ്സി gypsy

Saturday, July 29, 2006

ഹീറാ ജയിലിലെ തടവുകാലം-I

തുടരും.................

2 Comments:

Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

സൂരീ, ഡയറി സ്കാന്‍ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം അത് പകര്‍ത്തി എഴുതാമായിരുന്നില്ലേ? ഇതിപ്പൊ എന്തൊരു പാടാ വായിക്കാന്‍.

8:10 AM  
Blogger സൂരി said...

എഴുതാന്‍ മടിയാണേ ശ്രീജിത്തേ

11:43 PM  

Post a Comment

<< Home